– Младинската размена-,,Подобрување на квалитетот во младинската работа: фокус врз млади од ранливи категории”, 17-ти до 26-ти jуни 2017 год. Брајчино

Во периодот од 17-ти до 26-ти jуни, Волонтерски Центар Скопје, во соработка со организацијата ARKTOS од Антверпен, Белгија, во прекрасното село Брајчино под Пелистер ја организира младинската размена ,,Increasing Quality of Youth Work: Vulnerable Youth in Focus” (,,Подобрување на квалитетот во младинската работа: фокус врз млади од ранливи категории”) заедно со партнерите од Шпанија, Летонија, Хрватска и Грција. На овој проект учествуваат 40 млади лица на возраст од 16 до 30 години. Проектот се фокусира на млади од ранливи категории, односно за младите кој доаѓаат од рурални средини, бидејќи оваа група се соочува со многу предизвици во земјите-учеснички и младите луѓе од руралните средини немаат квалитетни активности што им даваат можност за личен и професионален развој.

Како дел од активностите на размената, учесниците ја фотографираат природата и архитектурата во овој дел од преспанскиот регион, снимаат кратки видеа интервјуирајќи ги жителите, и организираат акција за средување и разубавување на местата за одмор на неколку точки низ селото.

Исто така, проектот е одлична можност за интеркултурно учење, каде покрај меѓусебното дружење, учесниците од секоја земја ја презентираат својата држава преку разни информативни видеа, традиционални песни, храна и пијалоци при што покрај учесниците, учествува и локалното население кое исто така е вклучено во активностите, и за тоа од голема помош ни е соработката со локалното здружение ,,Брајчино” и нивните членови.

Во Сабота (24.06.2017)ќе се организира презентација на програмата Еразмус + на која ќе се претстават можностите за младите од Македонија, особено за младите кој живееат во руралните средини на преспанскиот регион, а настанот ќе биде заокружен со изложба на фотографии направени од учениците и музичко шоу.

Во продолжение може да видите дел од атмосферата на овој проект.

Овој проект е финансиски поддржан од програмта Ерасмус + преку Националната Агенција на Белгија –“JINT”.

Youth Exchange”Increasing Quality of Youth Work: Vulnerable Youth in Focus” , 17-26 June, Brajchino

In the period 17-26 June, Volunteers Centre Skopje, in cooperation with ARKTOS from Antwerp, Belgium, is hosting the Youth Exchange ”Increasing Quality of Youth Work: Vulnerable Youth in Focus” in the beautiful village of Brajchino on the foothills of Pelister, together with partners from Spain, Latvia, Croatia and Greece. The project involves 40 young people aged 16 – 30. The project focuses on vulnerable youth categories, youth coming from rural areas in particular, since this group faces many difficulties in the participating countries and these young people from rural areas do not have at their

disposal quality activities that can provide them with opportunities for personal and professional development.

The project is also an excellent opportunity for intercultural learning where, in addition to interacting with each other, the participants from the participating countries present their country through informative videos, traditional music, food and drinks, involving also the locals who are taking part in the activities, for which we can rely on the great cooperation with the local Brajchino association and their members.

As part of the activities of the Youth Exchange, the participants are photographing the nature and architecture of this part of the Prespa region, creating short videos interviewing the locals, and organizing action for cleaning and refurbishing the relaxation spots around the village. On Saturday(24.06.2017) there will be a presentation of the Erasmus + Programme during which the opportunities that the programme offers to the young people from Macedonia will be presented, particularly to the young people living in rural areas in the Prespa region, and the event will be rounded with an exhibition of photos taken by the participants and a music show.

Below you can view moments of the atmosphere during the project.

SAY YES TO RURAL DEVELOPMENT 10 juni 2012

Say YES to Rural Development is organized by Volunteers Centre Skopje with support of Youth in Action Programme. The main aim of the youth exchange is to provide an opportunity for group of young people coming from Slovenia, Poland, Serbia and Macedonia to get to know more about various ecology issues, eco-tourism as to contribute to the development of this mountain village located closed to Prespa lake…